Maak je keuze

Subsidieregeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel

31 jul 2018 subsidie

Subsidiemogelijkheden voor investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing in Overijssel

Met behulp van de subsidieregeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel beoogt de Provincie Overijssel organisaties en het bedrijfsleven te stimuleren om te investeren in technische voorzieningen gericht op energiebesparing en/of hernieuwbare energie.

Op welke projecten/activiteiten is deze subsidieregeling van toepassing?

De subsidieregeling is van toepassing op de volgende investeringen:

  1. Investeringen in technische voorzieningen gericht op energiebesparing in of bij gebouwen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie A.
  2. Investeringen in technische voorzieningen gericht op energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie B.
  3. Investeringen in hernieuwbare energie zoals: energie uit zonne-energie, windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa.

 

Wat is de hoogte van de subsidie en wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

De belangrijkste randvoorwaarden die van toepassing zijn op deze subsidieregeling zijn:

  • De aanvrager is een rechtspersoon, een maatschap, een VOF, een CV, een eenmanszaak of een kerkgenootschap.
  • De investeringen in de technische voorzieningen vinden plaats in de Provincie Overijssel.
  • De investeringen in de technische voorzieningen hebben een terugverdientijd van meer dan 5 jaren.
  • Voor investeringen in zonne-energie is geen subsidie aangevraagd bij of ontvangen door een andere subsidient/bestuursorgaan. Een voorbeeld is de SDE+-regeling.
  • Investeringsprojecten die uitsluitend betrekking hebben op zonne-energie komen niet in aanmerking voor subsidie.
  • Er mag nog niet gestart zijn met het project. Een opdracht mag uitsluitend gegeven zijn, wanneer hierin duidelijk staat opgenomen dat deze afhankelijk is van de aan te vragen subsidie.
  • De investeringen betreffen niet: (huur)woningen, wettelijk vereiste technische voorzieningen, de aanschaf van voertuigen, LED-verlichting of HR-ketels of een installatie die op het moment van aanvraag reeds in bedrijf is genomen.

 

De subsidiabele kosten betreffen de aanschafkosten van de technische voorzieningen en de loonkosten voor de installatie van de technische voorziening. Wanneer het de loonkosten betreft van de aanvrager, dan geldt een vast uurtarief van € 35,-. Bij de berekening van de subsidie worden uitsluitend de kosten betrokken die als afzonderlijke investering zijn vast te stellen.

 

De maximale subsidie betreft 30% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 200.000,-. Voor projectonderdelen m.b.t. zonne-energie geldt een uitzondering. De maximale subsidie betreft bij deze projectonderdelen 15% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 100.000,-.

 

Wanneer kan de subsidie worden aangevraagd en welk budget is er beschikbaar?

Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat er binnen de periode van 1 augustus 2018 t/m 15 september 2018 aanvragen kunnen worden ingediend. Na het sluiten van het tijdvak worden de aanvragen op kwaliteitscriteria  beoordeeld. De subsidie wordt vervolgens toegekend aan de projecten die het hoogst zijn geëindigd in de ranking tot het budget is uitgeput. Voor deze tender is een budget beschikbaar van € 1.000.000,-.

 

Dit artikel geeft een weergave van de subsidieregeling op hoofdlijnen. Om op detailniveau te toetsen of en welke kansen uw project heeft binnen de subsidieregeling kunt u contact opnemen met Bart van Mullem.


Delen via Social Media