Maak je keuze

Rechtmatigheidsverantwoording 2021

04 feb 2020

Over de jaarrekening 2021 van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen  zal – zoals het er nu naar uitziet – het college van Burgemeester en Wethouders / het Dagelijks Bestuur verplicht zijn een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening op te nemen. Het huidige BBV wordt hierop in de komende tijd aangepast.

De accountant zal zijn/haar oordeel geven over de getrouwheid van de jaarrekening waar de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van uitmaakt. Er komt geen apart rechtmatigheidsoordeel meer.

Inmiddels is er een standaardtekst voor deze verantwoording ontwikkeld. Hierin geeft het College/ het Dagelijks Bestuur aan dat er zich geen rechtmatigheidsfouten (alleen de 3 criteria: begroting, voorwaarden en M en O) in de financiële handelingen gedurende het kalenderjaar hebben voorgedaan boven een gestelde verantwoordingsgrens. De keuze van de hoogte van deze grens – de verantwoordingsgrens – wordt aan de Raad/Algemeen Bestuur overgelaten en is maximaal 3% van de totale lasten inclusief de toevoegingen aan reserves. Dit geldt voor fouten én onduidelijkheden. Als deze zich boven de grens bevinden dan is het vereist aan te geven welke afwijkingen het betreft.

Van het College/Dagelijks Bestuur wordt tevens verwacht dat er in de paragraaf bedrijfsvoering een toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording wordt gegeven en welke acties zij neemt om dergelijke afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Hierover worden nog specifieke regels opgesteld in het BBV.

Mocht de accountant vaststellen dat de rechtmatigheidsfouten groter zijn dan die zijn aangegeven door het College/Dagelijks Bestuur, dan kan zij de verantwoording aanpassen en kan de accountant een goedkeurend oordeel verstrekken. Het verschil tussen de gemeentelijke conclusie en de uitkomsten van de accountant moet dan wel worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

De commissie BADO is verantwoordelijk voor de uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording. Er ligt nu een concept notitie en een concept tekst van de rechtmatigheidsverantwoording. De model-tekst wordt verplicht. De commissie ziet het als een groeiproces en zal notities gaan verstrekken voor de interpretatie van de regelgeving. De verwachting is het dat de aanpassingen in de wetten en regels dit jaar zijn afgerond.

Wij praten u graag bij over dit onderwerp en stellen graag samen met u een plan van aanpak op. Bel ons gerust voor een vrijblijvende kennismaking 0314 – 369 111


Delen via Social Media