Maak je keuze

Overgangsrecht voor pensioen uit Nederland van de inwoner van Duitsland

13 dec 2013

Pensioen onder het huidige verdrag

Op basis van het huidige belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is belastingheffing over het pensioen toegewezen aan het woonland. Duitsland mag dus belasting heffen over het pensioen dat een inwoner van Duitsland ontvangt uit Nederland. En dat is in het algemeen zeer gunstig omdat pensioen in Duitsland erg laag belast wordt.

Zo is nagenoeg geen Duitse belasting verschuldigd bij een pensioen ter hoogte van € 40.000 per jaar. Als hetzelfde pensioen in Nederland belast zou zijn, zou de Nederlandse belasting- en premieheffing ruim € 15.000 bedragen! Een aanzienlijk verschil dus. En dit verschil wordt groter naarmate de pensioenuitkering hoger is.

Pensioen onder het nieuwe verdrag

In het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland komt het heffingsrecht over het genoemde pensioen (mede) aan Nederland toe als het totaal van de uitkeringen (pensioen, lijfrente, AOW, ANW, WW, WAO, WIA, WaJong, WAZO) meer bedraagt dan € 15.000 per jaar. Vele inwoners van Duitsland met een Nederlands pensioen zullen daardoor nadelig geraakt worden. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar mijn eerdere blog.

Inmiddels is bekend dat het nieuwe belastingverdrag waarschijnlijk per 1 januari 2016 in werking treedt (eerder werd uitgegaan van 1 januari 2015). Op basis van het verdrag is het nog gedurende 1 jaar na inwerkingtreding mogelijk te opteren voor toepassing van het oude (gunstige) verdrag. Duidelijk is geworden dat deze keuze kan worden gemaakt bij een speciale vraag in de aangifte inkomstenbelasting.

 Effectief zullen de gevolgen van het nieuwe verdrag dus met ingang van het jaar 2017 merkbaar zijn voor diegenen die opteren voor dit overgangsrecht.

Aanvullend overgangsrecht

 De staatssecretaris heeft onderkend dat het nieuwe verdrag aanzienlijke consequenties kan hebben voor de inwoner van Duitsland die een pensioen uit Nederland ontvangt. Daarom komt er een aanvullende overgangsregeling. Onder voorwaarden krijgt de in Duitsland wonende pensioengenieter in Nederland een belastingvermindering.

Het lagere belastingtarief geldt als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woonde al vóór 12 april 2012 in Duitsland;
  • U ontvangt een pensioen of lijfrente uit Nederland;
  • U betaalt onder het oude verdrag over deze inkomsten in Duitsland belasting;
  • U ontvangt uit Nederland meer dan € 15.000 per jaar aan pensioenen, lijfrenten of sociale- zekerheidsuitkeringen;
  • Uw pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering is ingegaan vóór 1 januari 2016.

 Als u aan deze voorwaarden voldoet, geldt dat u in Nederland voor een periode van maximaal 6 jaar minder belasting betaalt over het pensioen of de lijfrente uit Nederland.

 De instantie die het pensioen uitkeert, houdt geen rekening met het lagere belastingtarief. De belasting die teveel ingehouden wordt, ontvangt u terug via de aangifte inkomstenbelasting. Vanaf het jaar 2016 kunt u deze belasting ook door middel van een voorlopige teruggaaf eerder terugontvangen.

Voorbeeld aanvullend overgangsrecht

 Het aanvullende overgangsrecht kent een redelijk ingewikkelde uitwerking. Het voorbeeld hieronder verduidelijkt deze uitwerking. Dit voorbeeld is ontleend aan de toelichting bij dat overgangsrecht.

 Een inwoner van Duitsland is ouder dan 65 jaar. Hij ontvangt het volgende looninkomen en pensioen uit Nederland:

Nederlands looninkomen  € 20.000
Nederlands pensioen

 € 30.000

Totaal Nederlands inkomen  € 50.000
Nederlandse belasting op dit inkomen
(excl. premies, aftrekposten en heffingskortingen)
€  9.625
Evenredig deel van de belasting op het pensioen
zonder overgangsregeling (€ 30.000 / € 50.000) * € 9.625
€  5.775
Maximaal verschuldigde belasting over het pensioen,
op basis van de overgangsregeling 10% (2016)
€  3.000
Vermindering ten gevolge van de overgangsregeling,
€ 5.775 -/- € 3.000
€  2.775

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

drs. R.W.M. te Kaat
(0314) 36 91 11
06 11 27 44 85
r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media