Maak je keuze

Duitse ondernemer en fiscaliteit als werknemers in Nederland werkzaam zijn

Bent u een buiten Nederland gevestigde werkgever en heeft u een werknemer die ook in Nederland werkzaamheden verricht? Hierna gaan wij op een aantal fiscale aspecten in die hierbij relevant kunnen zijn. Uitgangspunt daarbij is een reguliere werknemer. Op werknemers met een bijzondere status zoals bestuurders, commissarissen, artiesten en beroepssporters, studenten, hoogleraren en docenten, ambtenaren en werknemers in het internationale transport en vliegverkeer gaan wij niet in. De aandachtspunten zijn met name signalerend en zeker niet uitputtend bedoeld.

Loonheffingen

Als u als werkgever niet in Nederland bent gevestigd en u personeel in dienst heeft dat in Nederland woont of werkt, dient u te beoordelen of u Nederlandse loonheffingen moet inhouden en afdragen. De loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en/of de premie voor de zorgverzekeringswet.

De volksverzekeringen zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). De werknemersverzekeringen zijn de Ziektewet (ZW), de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW).

U dient loonbelasting in te houden als uw werknemer in Nederland belasting over zijn inkomen moet betalen en u inhoudingsplichtig bent. Dit geldt ook voor de premies volksverzekeringen. Inhoudingsplicht is voor u aan de orde in de volgende situaties:

• U heeft een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger in Nederland (hierop gaan wij later in);
• Uw werknemer werkt op het Nederlands continentaal plateau;
• U zendt of leent personeel uit of u detacheert personeel in Nederland;
• U kiest er voor inhoudingsplichtig te zijn.

Heeft u geen vaste inrichting in Nederland dan kan het toch de voorkeur hebben te kiezen voor inhoudingsplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw werknemer gebruik kan maken van de Nederlandse 30% regeling. Deze regeling houdt kort gezegd in dat u 30% van het loon van de werknemer in Nederland belastingvrij mag uitkeren als de werknemer beschikt over deskundigheid die schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Kiezen voor inhoudingsplicht kan ook prettig zijn ter bescherming van de werknemer. Door maandelijks loonbelasting en premie volksverzekeringen in te houden, voorkomt u dat de werknemer achteraf ineens deze gehele betaling zelf moet doen na indiening van de aangifte inkomstenbelasting.

Premie werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing zorgverzekeringswet moet u als werkgever afdragen en de bijdrage zorgverzekeringswet houdt u in op het loon. Dit is het geval als de werknemer in Nederland sociaal verzekerd is. Het is daarbij niet relevant of er in Nederland sprake is van de hiervoor genoemde inhoudingsplicht. Ingeval een werknemer in Nederland sociaal verzekerd is moet u zich als buitenlandse werkgever bij de Nederlandse belastingdienst melden en aangifte doen voor de premie werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet. Een in Nederland wonende werknemer is kort weergegeven in Nederland sociaal verzekerd als hij ten minste 25% van zijn werkzaamheden in Nederland verricht. Een buiten Nederland wonende werknemer is op basis van EU-regels in Nederland sociaal verzekerd als meer dan 75% van de werkzaamheden in Nederland worden uitgeoefend.

Loonbelasting / inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen

Als u als in het buitenland gevestigde werkgever een werknemer in dienst heeft ontstaat normaliter Nederlandse belastingplicht als deze werknemer meer dan 183 dagen per jaar in Nederland verblijft, ook al is de werknemer niet in Nederland woonachtig. Als het gaat om een in Nederland wonende werknemer, is direct (vanaf de eerste dag) sprake van Nederlandse belastingplicht voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen en/of inkomstenbelasting!

Voor zover u als werkgever inhoudingsplichtig bent, dient u in Nederland aangifte loonbelasting en premie volksverzekeringen te doen voor de betreffende werknemer. Bent u geen inhoudingsplichtige en kiest u hier ook niet voor, dan dient de werknemer via de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting de loonbelasting en premie volksverzekeringen te betalen.

Ook als u een werknemer detacheert naar een Nederlands concernvennootschap is in beginsel vanaf de eerste dag sprake van Nederlandse (loon-)belastingplicht. Onder voorwaarden is het dan echter mogelijk de heffing achterwege te laten als de Nederlandse werkzaamheden gedurende minder dan 60 dagen per jaar plaatsvinden. Dit mag echter niet leiden tot een dubbele vrijstelling. Als dit wel het geval is, is er dus sprake van Nederlandse (loon- en/of inkomsten-)belastingplicht. De buitenlandse werkgever kan de inhoudingsplicht op verzoek verleggen naar het Nederlandse concernonderdeel. Dat onderdeel neemt dan de fiscale verplichtingen van de buitenlandse werkgever over.

Vaste inrichting

Als er in Nederland sprake is van een vaste inrichting of een vaste vertegenwoordiger gaan de gevolgen verder. Er dient Nederlandse loonbelasting en premie volksverzekeringen afgedragen te worden voor de werknemer, er is sprake van Nederlandse inkomsten- of vennootschapsbelastingplicht en er dient Nederlandse omzetbelasting in rekening te worden gebracht voor het deel van het loon / de winst die is toe te rekenen aan de vaste inrichting/vaste vertegenwoordiger!

Er is sprake van een vaste inrichting bij een bedrijfsinrichting door middel waarvan de werkzaamheden van een onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend. De ruimte dient over voldoende faciliteiten te beschikken om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Dit begrip kan heel ruim zijn: een hotelkamer of een woning in Nederland kan al als zodanig kwalificeren.

Ook een bouw-, constructie- of montagewerkzaamheid is een vaste inrichting, als de werkzaamheid 12 maanden of langer duurt.

De meeste door Nederland met derde landen afgesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing kennen uitzonderingen. Dit geldt ook voor het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Het gebruik maken van inrichtingen uitsluitend voor opslag of uitstalling van aan de onderneming toebehorende goederen of koopwaar wordt bijvoorbeeld niet als een vaste inrichting beschouwd. Ook het aanhouden van een voorraad in Nederland is nog geen vaste inrichting. Ook het uitvoeren van werkzaamheden van ondersteunende aard vormt nog geen vaste inrichting. Mogelijk gaat dit laatste binnenkort wijzigen omdat Nederland deze definitie conform de nieuwe OESO voorstellen wenst te implementeren. Dit betekent dat ondersteunende werkzaamheden voortaan sneller als vaste inrichting kwalificeren.

Vaste vertegenwoordiger

Thans is er geen sprake van een vaste vertegenwoordiger (in fiscale zin) in Nederland, als de vertegenwoordiger niet zelf de contracten afsluit, maar de ondertekening van het contract een taak is van een bevoegde bestuurder van het hoofdkantoor in het buitenland.
Ook hierin is een belangrijke wijziging op komst. Met de nieuwe door de OESO en Nederland gewenste definitie van de vaste vertegenwoordiger wordt meegewogen of de vertegenwoordiger een belangrijke rol speelt bij het tot stand komen van de overeenkomst, ook als hij de overeenkomst zelf niet sluit.

Als een salesmanager van een Duitse onderneming in Nederland werkzaam is, hier relaties bezoekt en het voor elkaar krijgt dat een relatie ook daadwerkelijk klant zal er in de toekomst sprake zijn van een vaste inrichting in Nederland.

Daarbij zal de vraag opkomen hoe de winst dient te worden bepaald die aan de Nederlandse activiteit is toe te rekenen. Dit kan zeker aanleiding geven tot discussie met de Nederlandse en/of buitenlandse belastingdienst.

Korte samenvatting en conclusie

Als u als werkgever in Nederland werkzame werknemers in dienst heeft, kunt u te maken krijgen met de afdracht van Nederlandse loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de premie voor de zorgverzekeringswet. U dient zich dan in Nederland te melden bij de belastingdienst.

Als u hierover nog vragen heeft of als u geadviseerd wilt worden over uw specifieke situatie, zijn wij u graag behulpzaam. Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

drs. R.W.M. te Kaat
0314-369111
06 – 11274485
r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media