Maak je keuze

Buitenlandse werkgever met in Nederland werkende werknemer: let op de gevolgen!

11 nov 2015

Bent u een buiten Nederland gevestigde werkgever en heeft u een werknemer die ook in Nederland werkzaamheden verricht? Als de consequenties hiervan niet goed doordacht zijn kan dit aanzienlijke gevolgen met zich meebrengen. Hierna zullen wij op een aantal aspecten ingaan die hierbij relevant kunnen zijn.

Rechtskeuze / wetgeving

In de arbeidsovereenkomst met de werknemer kan een rechtskeuze worden gemaakt. Er kan bijvoorbeeld voor worden gekozen dat het Duitse arbeidsrecht van toepassing is.

Ondanks deze keuze is het noodzakelijk aan bepaalde Nederlandse verplichtingen te voldoen, voor zover deze betrekking hebben op werkzaamheden in Nederland. Zo zijn er onder andere het verplichte minimumloon, de arbeidstijdenwet, de arbeidsomstandighedenwet, de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI), zijn er verplichte algemeen verbindende bepalingen opgenomen in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) en is er de Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA).

Het niet in acht nemen van deze wet- en regelgeving kan aanzienlijke boetes tot gevolg hebben!

Sociale verzekeringen

Als de werknemer meer dan 75% van de werktijd in Nederland werkt, is deze werknemer in Nederland sociaal verzekerd. Daarbij is niet relevant dat de werknemer niet in Nederland woonachtig is. Gevolg is dat de buitenlandse werkgever over het gehele salaris Nederlandse sociale verzekeringspremies moet afdragen. Ook over het buiten Nederland genoten loon. De werkgever dient zich in Nederland bij de belastingdienst te melden en conform de Nederlandse wetgeving de sociale verzekeringspremies af te dragen. De werknemer heeft recht op Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen en bouwt Nederlands staatspensioen (AOW) op.

Als u als buiten Nederland gevestigde werkgever een in Nederland wonende werknemer in dienst neemt die 25% van zijn werktijd in Nederland werkzaam is, geldt het vorenstaande onverkort en is er sprake van Nederlandse sociale verzekeringen. Als de werknemer bijvoorbeeld 4 dagen werkzaam is waarvan 1 dag in Nederland is sprake van Nederlandse sociale verzekeringsplicht.

Loonbelasting / inkomstenbelasting

Als u als in het buitenland gevestigde werkgever een werknemer in dienst heeft ontstaat normaliter Nederlandse belastingplicht als deze werknemer meer dan 183 dagen per jaar in Nederland verblijft, ook al is de werknemer niet in Nederland woonachtig.

Als het gaat om een in Nederland wonende werknemer, is direct (vanaf de eerste dag) sprake van Nederlandse belastingplicht!

Ook als een werknemer door u wordt gedetacheerd naar een Nederlands concernvennootschap is in beginsel vanaf de eerste dag sprake van Nederlandse (loon-)belastingplicht. Onder voorwaarden is het alsdan echter mogelijk de heffing achterwege te laten als de Nederlandse werkzaamheden minder dan 60 dagen per jaar bedragen. Dit mag echter niet leiden tot een dubbele vrijstelling. Als dit wel het geval is, is er dus sprake van Nederlandse (loon- en / of inkomstenbelastingplicht). De buitenlandse werkgever kan de inhoudingsplicht op verzoek verleggen naar het Nederlandse concern, dat dan de fiscale verplichtingen van de buitenlandse werkgever overneemt.

Vaste inrichting / vaste vertegenwoordiger

Als er in Nederland sprake is van een vaste inrichting of een vaste vertegenwoordiger gaan de gevolgen verder. Er dient Nederlandse loonbelasting afgedragen te worden voor de werknemer, er is sprake van Nederlandse inkomsten- of vennootschapsbelastingplicht en er dient Nederlandse omzetbelasting in rekening te worden gebracht voor het deel van het loon / de winst die is toe te rekenen aan de vaste inrichting / vaste vertegenwoordiger!

Een vaste inrichting kan al aanwezig zijn als u in Nederland een ruimte huurt  die gebruikt wordt voor de Nederlandse werkzaamheden. Van een vaste vertegenwoordiger kan al sprake zijn als uw vertegenwoordiger in Nederland contracten met uw leveranciers of afnemers mag afsluiten.

Samenvatting

Hiervoor zijn wij op een aantal zaken ingegaan waarvan wij in de praktijk hebben gezien dat deze regelmatig misgaan danwel in ieder geval onvoldoende worden onderkend. Naast de aanzienlijke financiële en fiscale consequenties die dit tot gevolg kan hebben, kan dit voor de werknemer ook erg vervelend zijn. Alleen al doordat soms ineens sprake blijkt te zijn van Nederlandse sociale verzekeringsplicht met bijbehorende aanspraken in plaats van de bekende gewenste aanspraken vanuit het woonland van de werknemer. Kortom: een onzekere en ongewenste situatie.

Wij benadrukken  dat een tijdige onderkenning en juiste invulling dit niet alleen kan voorkomen maar ook zeker voordelen met zich mee kan brengen.

Tot slot

Als u als werkgever aanloopt tegen Nederlandse belastingplicht kunnen wij u hiermee uiteraard behulpzaam zijn. Wij kunnen uw aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting verzorgen.

Ons kantoor kan u ook begeleiden bij de wettelijke verplichtingen ten aanzien van uw personeel, bijvoorbeeld de begeleiding bij ziekte van uw werknemer. Ook kunnen wij nog een stap verder gaan: wij kunnen de algehele payrollwerkzaamheden voor uw werknemers op ons nemen en alle werkgeversrisico’s daarbij overnemen. Zodoende heeft u als werkgever alle ruimte om u te concentreren op het belangrijkste: ondernemen.

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

drs. R.W.M. te Kaat
0314-369111
06 – 11274485
r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media