Maak je keuze

Wonen in Duitsland en 90% van het inkomen uit Nederland, doe aangifte!

Woont u in Duitsland en komt minstens 90% van uw loon- of pensioeninkomen uit Nederland? Dan loont het vaak om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting in Nederland.

Relevant is eerst te bepalen of u aan het 90% criterium voldoet , oftewel dat u een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige bent. Daarop zal ik eerst ingaan. Vervolgens zal ik aangeven waarom het dan kan lonen aangifte te doen. Na een voorbeeld ter verduidelijking kom ik tot mijn conclusie. Voor een uitgebreidere uiteenzetting van de diverse onderwerpen verwijs ik graag naar mijn eerdere blogs.

 

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

In de eerste plaats is het van belang dat u kwalificeert als buitenlands belastingplichtige. Als een buiten Nederland wonende belastingplichtige kwalificeert, heeft hij dezelfde Nederlandse fiscale begunstigingen als een inwoner van Nederland.

Kwalificerend is hij of zij:

  • die inwoner is van de EU, de EER, Zwitserland of de BES landen, en
  • waarvan meer dan 90% van het inkomen in Nederland aan inkomstenbelasting is onderworpen, en
  • die een inkomensverklaring overlegt, afgegeven door de belastingdienst in de woonstaat.

Partners kunnen individueel of gezamenlijk aan het criterium voldoen.

Het verkrijgen van de inkomensverklaring van de buitenlandse belastingdienst is soms niet eenvoudig. Met name de 90% eis-is lastig, zeker voor een buitenlandse belastingdienst. Het gaat namelijk om het Nederlandse inkomstenbelastingbegrip.

NB: mogelijk gaat dit criterium in de toekomst anders ingevuld worden wegens strijd met Europees recht. De wetgever dient hierin nog met een (wets-)voorstel te komen.

 

Voordeel van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Als u aan het 90% criterium voldoet, kunt u van dezelfde faciliteiten gebruik maken als in Nederland wonende belastingplichtigen.

De belangrijkste begunstiging is u recht heeft op aftrek van hypotheekrente op de lening aangegaan voor de buiten Nederland gelegen eigen woning. De aftrekpost voor de eigen woning kan een aanzienlijke Nederlandse inkomstenbelastingteruggave tot gevolg hebben.

Ook een belangrijk (eventueel aanvullend) voordeel is het toe kunnen passen van heffingskortingen. Daarop bestaat alleen recht bij de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Vanaf 2019 zal een werkgever of uitkeringsinstantie deze kortingen (behoudens de arbeidskorting) bij buitenlandse werknemers of uitkeringsgerechtigden niet meer toe mogen passen, zodat dit nog belangrijker wordt.

 

Een voorbeeld ter verduidelijking.

Een alleenstaande inwoner van Duitsland ontvangt uit Nederland een AOW uitkering van € 14.000 (de alleenstaande AOW) en een uitkering vanuit een bedrijfspensioen van € 10.000.

Tot en met 2016 was Nederland alleen heffingsbevoegd over de AOW uitkering. Vanaf 2017 mag Nederland onder het nieuwe verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen met Duitsland ook belasting heffen over de bedrijfspensioenuitkering. Het totaal aan pensioenuitkeringen vanuit Nederland is immers meer dan € 15.000. De uitkeringsinstanties in Nederland zullen loonheffing in dienen te houden.

Ervan uitgaande dat de Duitse inwoner geen ander inkomen of vermogen heeft, komt 100% van het inkomen uit Nederland. Er is dan ook sprake van een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Dit kan worden aangeven middels de genoemde inkomensverklaring. Als vervolgens in Nederland aangifte wordt gedaan, bestaat recht op de heffingskortingen, in dit geval de algemene heffingskorting, de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting. Vanuit de aangifte inkomstenbelasting zal een teruggave van € 1.330 (bedrag 2017) volgen. Het loont dan ook zeker om in dit geval aangifte te doen in Nederland. Wordt geen aangifte gedaan (en de bijbehorende inkomensverklaring niet opgenomen), dan is er ook geen recht op de € 1.330. Natuurlijk kunnen wij hierbij behulpzaam zijn.

 

Conclusie

Beoordeel of minimaal 90% van uw inkomen belastbaar is in Nederland. Is dat het geval dan kunt u een aanzienlijk fiscaal voordeel behalen als u in Nederland aangifte doet.

Als u hierover nog vragen heeft, of als u geadviseerd wilt worden over een specifiek onderwerp, dan kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn. Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

 

drs. R.W.M. te Kaat

0314-369111

06 – 11274485

r.t.kaat@stolwijkkelderman.n


Delen via Social Media