Maak je keuze

Verwerking verwachte negatieve bijstelling Algemene uitkering

In de najaarsnota van het Rijk is aangegeven dat er over 2018 mogelijk sprake zal zijn van een onderuitputting, minder uitgaven dan geraamd. Dit heeft tot gevolg dat de Algemene Uitkering voor gemeenten in 2019 naar beneden wordt bijgesteld over 2018. Omdat de decembercirculaire geen officieel bijstelmoment is van het accres, is dit nog niet verwerkt in 2018.  Hoe nu om te gaan bij het opstellen van de jaarrekening 2018 met de wetenschap dat de AU in 2019 over 2018 naar beneden zal worden bijgesteld ? 

In 2015 heeft de commissie BBV hierover het volgende standpunt ingenomen:

 

Antwoord 2015.9:

In antwoord 2011.1 heeft de commissie BBV hieromtrent de volgende stellige uitspraak gedaan:

Stellige Uitspraak: Van alle gemeenten en provincies wordt verwacht dat in de jaarrekening van jaar t de gemeentefonds- respectievelijk provinciefondsuitkering wordt opgenomen conform de in jaar t laatste gepubliceerde accresmededeling. Doorgaans is deze accresmededeling opgenomen in de septembercirculaire. De gevolgen van het bijgestelde accres zoals opgenomen in de meicirculaire van het jaar t+1 worden verwerkt in de begroting/jaarrekening van het jaar t+1.

Dit neemt overigens niet weg dat wanneer de gemeente een verlies voorspelt, het mogelijk is om voor deze tegenvaller een deel van het resultaat te bestemmen in een bestemmingsreserve. Het is echter niet mogelijk om hiervoor een voorziening te treffen.

Op grond van de huidige beantwoording door de commissie BBV is het als vooruit ontvangen óf als nog te betalen verantwoorden van het bedrag dat naar verwachting als accres moet worden ‘terugbetaald’ niet mogelijk.

Op 17 januari is deze vraag opnieuw aan de commissie gesteld. Het antwoord hierop is bij ons nog niet bekend. Zodra dat antwoord bekend wordt gemaakt zullen wij dit per ommegaande aan u berichten.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialist Reinier Gosselink of Hester de Feiter via 0314 – 369 111.


Delen via Social Media