Maak je keuze

De verhoogde schenkingsvrijstelling per 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 is de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning terug in de Successiewet. Inmiddels is de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting verschenen. De hoogste tijd om nader in te gaan op de praktische uitvoering van deze schenkingsvrijstelling.

Nieuw: schenking spreiden

Vanaf 2017 mag de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning worden gespreid over meerdere jaren. De verhoogde schenkingsvrijstelling geldt in beginsel voor één kalenderjaar. Maar, voor de schenkingsvrijstelling eigen woning is een uitzondering gemaakt. De schenking mag worden gespreid over het kalenderjaar en de twee daaropvolgende jaren.

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting aangepast

Naar aanleiding van de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning is de Uitvoeringsregeling op de volgende punten aangepast:

  • Aan de schenking hoeft niet langer een opschortende of ontbindende voorwaarde te worden gekoppeld. De vrijstelling wordt pas verleend als de schenking onvoorwaardelijk is. Hierop is één uitzondering: de schenking mag worden gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat deze vervalt voor zover het geschonken bedrag niet conform de voorwaarden van de vrijstelling is besteed aan de eigen woning. De schenking moet dus daadwerkelijk worden voldaan, een schenking onder schuldigerkenning is niet toegestaan.
  • De schenking moet uiterlijk in het kalenderjaar of de twee daaropvolgende jaren worden besteed aan de eigen woning. Wordt de schenking in deze jaren niet of gedeeltelijk niet voor de eigen woning gebruikt, dan moet de verkrijger dit op 31 mei van het derde kalenderjaar aan de inspecteur melden. Het niet bestede deel wordt dan alsnog belast, tenzij de ontbindende voorwaarde is opgenomen en wordt ingeroepen.

Deze tweede aanpassing lijkt op het eerste gezicht op het spreiden van de schenking. In deze situatie is de schenking echter wel ineens gedaan, maar wordt hij pas in fases daadwerkelijk voor de eigen woning besteed.

In de praktijk

Karin (33 jaar) krijgt in 2017 van haar ouders een schenking van € 30.000 ten behoeve van de eigen woning. In 2018 schenken haar ouders weer € 30.000 en in 2019 volgt nog een laatste schenking van € 40.000. Karin besteedt alle geschonken bedragen aan haar eigen woning. Hoe pakt dit in de praktijk uit?

Karin moet in 2017 een aangifte schenkbelasting doen met daarin een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000. Daarbij moet aangegeven worden dat een bedrag van € 30.000 van de vrijstelling is benut. Vervolgens moet in 2018 en 2019 ook een aangifte schenkbelasting worden gedaan, waarin ze een beroep doet op het nog niet benutte deel van de vrijstelling. Het maximale bedrag van de vrijstelling is benut.

Het verloop van de vrijstelling schematisch weergegeven:

2017 2018 2019
Vrijstelling/resterende vrijstelling  € 100.000,00  € 70.000,00  € 40.000,00
Benutting  € 30.000,00  € 30.000,00  € 40.000,00
Vrijstelling onbenut  € 70.000,00  € 40.000,00  €            0,00

Stel, Karin benut in 2019 slechts € 10.000 van de schenking aan de eigen woning en € 30.000 aan een auto. In het verleden heeft Karin nog geen beroep gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling. Hoe pakt dit uit?

In 2019 wordt voor een bedrag van € 30.000 niet aan de bestedingseis voldaan. Dit moet uiterlijk op 31 mei van het derde kalenderjaar, voor Karin op 31 mei 2020, aan de inspecteur worden gemeld. Karin kan een beroep doen op de verhoogde schenkingsvrijstelling (vrij besteedbare bedrag) van € 25.000. Dit betekent dat in 2019 slechts een bedrag van € 5.000 is belast.

Tot slot 

Let op: de verkrijger, of diens partner, moet op het moment van het ontvangen van de schenking jonger zijn dan 40 jaar. Wordt in een kalenderjaar de 40-jarige leeftijd bereikt, dan kan spreiden ervoor zorgen dat niet de hele vrijstelling wordt benut. Doe in dat geval de schenking uiterlijk ineens voordat de 40-jarige leeftijd is bereikt. De ontvanger krijgt dan op grond van de uitvoeringsregeling namelijk nog wel de mogelijkheid om de schenking in het kalenderjaar en de twee daaropvolgende jaren aan de eigen woning te besteden. Dit geeft ook voor 40-jarige nog wat ruimte.

Meer informatie

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

drs. M. den Hartog
0314 – 36 91 11
06 – 10 89 22 40
m.d.hartog@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media