Maak je keuze

Medisch specialist naar een BV, en nu?

12 dec 2014

Vanwege de wijziging per 1 januari 2015 in de bekostigingsstructuur van de gezondheidszorg hebben veel medisch specialisten besloten (al dan niet uit vrije wil) hun praktijk in te brengen in een persoonlijke holding BV. Welke gevolgen heeft dit?

Loondienst

De medisch specialist treedt in dienst bij de persoonlijke holding (hierna: PH-BV). Hij/zij gaat een salaris genieten en daarop wordt loonbelasting ingehouden. Een eventueel voordeel van het hebben van een auto van de zaak zal ook worden belast. De medisch specialist moet wel een gebruikelijk loon gaan genieten en is daarmee dus niet geheel vrij in het vaststellen van zijn salaris. De pensioenopbouw bij het SPMS wordt gecontinueerd, waarbij de lasten voor rekening van de PH-BV komen.

Winst PH-BV

Het resultaat van de PH-BV bestaat uit de opbrengsten uit de verrichte medische werkzaamheden verminderd met o.a. het loon voor de medisch specialist, de pensioenpremie, financieringslasten en overige (beroepskosten). De PH-BV is over dit resultaat vennootschapsbelasting verschuldigd. De vervolgens resterende winst kan aan de medisch specialist, de aandeelhouder, worden uitgekeerd. Over deze uitkering is 25% inkomstenbelasting verschuldigd.

Inkomstenbelasting

De medisch specialist ontvangt niet langer een winstaandeel, maar loon waarop reeds loonheffing is ingehouden. De op aanslag te betalen inkomstenbelasting over 2015 zal daardoor lager zijn over 2014 of zelfs tot een teruggaaf leiden. In de voorlopige aanslag die begin 2015 zal worden opgelegd, zal hier nog geen rekening mee zijn gehouden. Deze aanslag zal op verzoek door de belastingdienst worden verminderd.

Arbeidsongeschiktheid

De arbeidsongeschiktheidsverzekering kan de medisch specialist in privé te continueren of over zetten naar de PH-BV. De bepalingen in de arbeidsovereenkomst omtrent arbeidsongeschiktheid zullen in overeenstemming moeten worden gebracht met de gemaakte keuze. Bij de keuze kan het fiscale voordeel van de premie-aftrek in aanmerking te worden genomen.

Afspraken

Alle afspraken die de medisch specialist met zijn PH-BV maakt, moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dit betekent dus ook dat wanneer de medisch specialist naast zijn salaris extra geld opneemt van de rekening van de PH-BV, dit zal moeten worden vastgelegd in een overeenkomst (lenings- of rekening-courantovereenkomst).

Tenaamstelling

De medisch specialist brengt de praktijk in in de PH-BV. De PH-BV wordt eigenaar van de bezittingen en schulden. Wanneer tot de inbreng bijvoorbeeld een auto of een bancaire financiering (bijvoorbeeld voor de goodwill) behoort, worden deze ook eigendom van de PH-BV. Deze zaken zullen dan ook op naam van de PH-BV gezet moeten worden. Ten aanzien van de bancaire financiering is het verstandig dit te bespreken met de bank.

Tot slot

Zo een aantal zaken die een rol spelen wanneer de praktijk van de medisch specialist wordt uitgeoefend via een PH-BV. De (fiscale) aspecten die een rol spelen bij de oprichting van en de inbreng in de PH-BV zijn van groot belang, maar hier niet nader toegelicht.

Heeft u over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

Suzan Besselink
s.besselink@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media