Maak je keuze

Laagdrempelige subsidieregeling praktijkleren

26 jul 2018 subsidie

Subsidiemogelijkheden voor het ter beschikking stellen van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen

Met de subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het Ministerie van OCW het aanbieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Met behulp van deze subsidieregeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

 

Op welke projecten/activiteiten is deze subsidieregeling van toepassing?

Bedrijven, erkende leerbedrijven, waaronder opleidingsbedrijven en instellingen die een werkleerplaats of praktijkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers (in verschillende onderwijssectoren) komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie is bedoeld als financiële tegemoetkoming voor de organisatie in kwestie voor de begeleiding die is verzorgd gedurende een studiejaar. De werkgever hoeft niet een geheel studiejaar begeleiding te hebben gegeven om voor subsidie in aanmerking te komen. De duur van de begeleiding is wel van invloed op de hoogte van de mogelijke subsidie.

 

Wat is de hoogte van de subsidie en wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

De subsidie is van toepassing op verschillende onderwijscategorieën. Per onderwijscategorie gelden er specifieke voorwaarden. Op hoofdlijnen zijn dit:

  • VMBO: Leerlingen die een leer- werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO. De regeling is alleen van toepassing op het traject dat specifiek bedoeld is voor het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Alleen het derde en vierde leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per praktijkleerplaats per leerjaar.
  • MBO: Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het MBO. De opleiding moet gericht zijn op een volledige diplomering en dient te zijn opgenomen in Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Deelnemers aan de beroepsopleidende leerweg (bol), de derde leerweg (ovo), evc-trajecten en specifieke maatwerktrajecten komen niet in aanmerking voor subsidie. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per praktijkleerplaats per leerjaar.
  • HBO: Studenten die een duale of deeltijd opleiding volgen binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving (o.b.v. CROHO-code). Het gaat hier specifiek om de opleidingen waarin het praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per praktijkleerplaats per leerjaar.
  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding: Organisaties die binnen deze categorie een leerwerkplaats bieden aan promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per praktijkleerplaats per leerjaar. De promovendus en technisch ontwerper in opleiding dienen respectievelijk minimaal 12 maanden onder een contract van minimaal 36 uren per week, onderzoek te hebben verricht dan wel aan een ontwerpopdracht hebben gewerkt.
  • VSO: Leerlingen die in het laatste jaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leerwerktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per praktijkleerplaats per leerjaar.
  • PRO: Leerlingen die in het laatste jaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten. Deze ondersteuning betreft een nieuwe categorie welke van kracht is vanaf het schooljaar 2017/2018. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per praktijkleerplaats per leerjaar.
  • Entree in het VMBO: Leerlingen die een basisgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per praktijkleerplaats per leerjaar.

 

Wanneer kan de subsidie worden aangevraagd en welk budget is er beschikbaar?

Voor de openstelling m.b.t. het schooljaar 2017/2018 is een budget beschikbaar van 196,5 miljoen Euro. De subsidie kan worden aangevraagd voor het afgeronde schooljaar 2017/2018. De aanvragen dienen uiterlijk 17 september 2018 (17:00) te zijn ingediend. Alle tijdig en volledige ingediende subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. In het geval van budgetoverschrijding zal het budget evenredig worden verdeeld over de toegekende aanvragen in de desbetreffende categorie.

 

Mocht u een concrete casus willen laten toetsen, of heeft u vragen over deze subsidieregeling, neem dan gerust contact met ons op.


Delen via Social Media