Maak je keuze

Einde van Nederlandse hypotheekrenteaftrek voor de inwoner van Duitsland?

06 mrt 2014

Vanaf 1 januari 2015 gaat er voor de inwoner van Duitsland die gebruik maakt van de aftrek van Nederlandse hypotheekrente het nodige wijzigen. Hierop gaan wij in dit memo in. Eerst zullen wij ingaan op de huidige regeling.

 Wij merken daarbij nog op dat dit memo is geschreven op de inwoner van Duitsland die gebruik maakt van de Nederlandse hypotheekrenteaftrek, maar dat dit ook van toepassing is op een andere buiten Nederland wonende belastingplichtige die hiervan gebruik kan maken.

 Tevens merken wij op dat in dit memo de gevolgen voor de hypotheekrente staan beschreven, maar dat dit ook van toepassing is op het gebruik van de heffingskorting, het heffingsvrije vermogen, de aftrek van zorgkosten, alimentatie, studiekosten etc.

 

Huidige regeling

Een buitenlands belastingplichtige is alleen belast in Nederland voor zover inkomen uit werk en woning vanuit Nederland wordt genoten. Een buitenlands belastingplichtige heeft in beginsel onder andere geen recht op:

  • de heffingskorting;
  • het heffingsvrije vermogen;
  • de persoonsgebonden aftrek;
  • de aftrek van rente over de lening die ziet op de eigen woning die niet in Nederland is gelegen.

 De Nederlandse wet biedt echter de mogelijkheid om te kiezen voor heffing van inkomstenbelasting volgens de regels van binnenlandse belastingplicht. Daardoor wordt de buitenlandse belastingplichtige evenals een inwoner van Nederland belast voor zijn wereldinkomen. Voor zover inkomen door een ander land mag worden belast, verleent Nederland een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting.

 Door te kiezen voor binnenlandse belastingplicht kan de inwoner van Duitsland ook de aftrek van rente over zijn in Duitsland gelegen eigen woning te gelde maken en derhalve een belastingteruggave ontvangen.

 Omdat de Nederlandse regering twijfelt over de Europese houdbaarheid van (onderdelen van) deze regeling, zal de wet op dit punt met ingang van 1 januari 2015 worden gewijzigd.

 

Regeling vanaf 1 januari 2015

Onder de voorgestelde nieuwe regeling is er geen sprake meer van een keuzemogelijkheid. Nieuw is dat renteaftrek alleen aan de orde kan komen indien het verzamelinkomen geheel danwel nagenoeg geheel (ten minste 90%) belast is in Nederland.

 De aftrekpost kan in Nederland niet in aanmerking worden genomen als deze in de woonstaat reeds in aanmerking kanworden genomen.

 Of aan de 90%-eis wordt voldaan, wordt naar Nederlandse maatstaven beoordeeld. De buitenlands belastingplichtige zal met een inkomensverklaring van de buitenlandse belastingautoriteiten inzage moeten geven in het niet Nederlandse inkomen. Hoe dit uitwerkt is nog onbekend. De vraag is bijvoorbeeld hoe omgegaan moet en kan worden met verschillen in inkomensbegrippen tussen de landen. In Duitsland wordt bijvoorbeeld rente, dividend en huurinkomen belast en is het saldo / het onderliggende vermogen niet relevant. In Nederland wordt over het vermogen een fictief rendement in box III belast en is het daadwerkelijke rendement niet relevant. De vraag is dan ook wat de Nederlandse belastingdienst kan met de van het Duitse Finanzamt ontvangen gegevens.

 Overigens is er door de wetgever in voorzien dat de regeling kan worden uitgebreid als hiertoe aanleiding bestaat vanuit Europees recht.  Als het Europese Hof bijvoorbeeld besluit dat Nederland ook een tegemoetkoming moet verlenen als buitenlandse belastingplichtigen 70% of meer van het inkomen vanuit Nederland verdienen, kunnen ook deze kwalificerende belastingplichtigen worden aangewezen.

 Als u wel aan de 90%-eis voldoet maar uw partner niet omdat de partner zelf in Duitsland werkzaam is, zal in beginsel de helft van de hypotheekrente bij u in aftrek kunnen worden gebracht.

 De nieuwe regeling kent geen eerbiedigende werking. Vanaf 1 januari 2015 zal de regeling dus voor zowel bestaande als nieuwe gevallen gaan gelden. Als u in 2015 dus niet meer dan 90% van het (gezins-) inkomen vanuit Nederland verdient kunt u dus niet langer gebruik maken van de Nederlandse hypotheekrenteaftrek. Dit kan onvoorziene en soms aanzienlijke gevolgen hebben!

 

Conclusie

Als u in Duitsland woont en na 1 januari 2015 minder dan 90% van het inkomen uit Nederland verdient, heeft u niet langer recht op de Nederlandse hypotheekrenteaftrek. Dit kan als gevolg hebben dat uw netto besteedbaar inkomen dan een stuk lager wordt!

 Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten
drs. R.W.M. te Kaat
0314-369111
06 – 11274485
r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media