Maak je keuze

Buitenlandse kentekens en Nederlandse autobelasting

17 dec 2019

In Nederland kennen we twee soorten autobelastingen: belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en motorrijtuigenbelasting (mrb). De belastingen zijn normaliter van toepassing als een inwoner van Nederland of onderneming in Nederland een auto op naam heeft.

Deze belastingen kunnen echter ook van toepassing zijn als een belastingplichtige vanuit het buitenland in Nederland verblijft en in Nederland rijdt met een auto (met buitenlands kenteken) of ingeval een buitenlandse onderneming in Nederland in het Handelsregister staat en houder is van een auto (met buitenlands kenteken) die op de Nederlandse weg rijdt. Daarop zal ik hierna ingaan.

Op de bijtelling vanwege privé gebruik van de auto voor de loon- en inkomstenbelasting zal ik in deze blog niet ingaan.

Algemeen

Een inwoner van Nederland is BPM en mrb verschuldigd als er een auto op naam staat. Heel gewoon. Het is mogelijk je op vrijstellingen te beroepen, daarvoor verwijs ik graag naar een eerdere blog.

Dat ook een belastingplichtige die vanuit het buitenland al dan niet tijdelijk in Nederland verblijft (bijvoorbeeld vanwege werken in Nederland) deze belastingen verschuldigd kan zijn, wordt vaak niet onderkend en leidt regelmatig tot rechtszaken. Hierna zal ik dit meer inhoudelijk toelichten, waarbij ik alvast opmerk dat het een algemene beschrijving betreft die vele individueel te beoordelen uitzonderingen kent.

Inschrijving Basisregistratie personen (BRP)

Een belastingplichtige die langer dan 4 maanden in Nederland gaat wonen, is verplicht zich in te schrijven in de BRP. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand in Nederland gaat werken, waarbij bij aanvang van de werkzaamheden duidelijk is dat hij meer dan 4 maanden in Nederland zal verblijven. Inschrijving dient plaats te vinden binnen 5 dagen na de aankomst in Nederland. Doet hij dat niet dan kan een boete worden opgelegd.

Inschrijving BRP en autobelasting

Indien iemand zich als ingezetene in de BRP heeft ingeschreven of had moeten inschrijven en met een buitenlands kenteken in Nederland gebruik maakt van de openbare weg, is autobelasting verschuldigd. Vanaf dat moment moet in Nederland BPM en mrb worden betaald. De belastingplicht vangt aan vanaf de inschrijving in de BRP of het moment dat ingeschreven had moeten worden (het zogeheten woonplaatsvermoeden). Bij een controle wordt aangenomen dat de auto  gedurende de gehele periode waarin de belastingplichtige ingeschreven heeft gestaan in de BRP met de auto in Nederland heeft gereden. De belastingplichtige kan tegenbewijs leveren dat de auto op een later moment hem ter beschikking stond of op een later moment met de auto gebruik is gemaakt van de Nederlandse weg. In de praktijk blijkt dit tegenbewijs lastig te leveren.

Als iemand ingeschreven is in de BRP of zich had moeten inschrijven en in Nederland staande wordt gehouden met een auto met buitenlands kenteken, kan diegene aanzienlijke aanslagen inzake de autobelasting met boeten tegemoet zien. Dit is anders als aannemelijk wordt gemaakt dat vanaf de inschrijving de aanslagen onterecht zijn, omdat de auto hem niet eerder (voor de Nederlandse weg) ter beschikking stond.

De belastingplichtige kan mogelijk  aantonen dat zijn hoofdverblijf op grond van internationale verdragen, wetgeving en rechtspraak, niet in Nederland is gelegen. Als de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het hoofdverblijf niet in Nederland is gelegen, kan deze een beroep doen op een vrijstelling voor de mrb van maximaal 6 maanden.

Dit werkt ook door naar de BPM, hoewel ik verwacht dat in een voorkomend geval gebruik gemaakt kan worden van de verhuisboedelvrijstelling. Ook dan kan aannemelijk worden gemaakt dat het hoofdverblijf niet in Nederland ligt.

Er zijn vrijstellingen voor grensarbeiders, studenten, ingeval van detachering of bij gebruik van maximaal 2 weken van de auto van de Nederlandse weg. Daarop ga ik hier niet verder in.

Inschrijving Handelsregister

Ook voor buitenlandse ondernemingen die ingeschreven dienen te staan in het Nederlandse Handelsregister geldt de omgekeerde bewijslast. Vanaf inschrijving worden deze rechtspersonen en ondernemingen geacht in Nederland te zijn gevestigd. Als zij een auto op naam hebben en met de auto met buitenlands kenteken gebruik maken van de Nederlandse openbare weg, is autobelasting verschuldigd vanaf het moment van inschrijving in het register.

Inschrijving is verplicht ingeval van een vestiging in Nederland. Ook bij ondernemingsactiviteiten in Nederland kan het verplicht zijn om ingeschreven te zijn in het Handelsregister. In de praktijk blijkt dat er wel de nodige discussie kan ontstaan wanneer er sprake is van een ondernemingsactiviteit in Nederland.

Wellicht kan de onderneming aannemelijk maken  dat de vestigingsplaats in het buitenland en niet in Nederland is gelegen. Mogelijk kan de onderneming een vrijstelling van bijvoorbeeld de BPM aanvragen.

Samenvatting

Langere tijd werken, wonen en/of ondernemen in Nederland kan gevolgen hebben voor de autobelastingen, ook als het een auto met buitenlands kenteken betreft. Heeft u werknemers in dienst die langere tijd in Nederland komen werken en de auto meenemen? Wijs hen op de Nederlandse autobelastingen! Ook als de buitenlandse onderneming in het Handelsregister ingeschreven moet zijn is hiervan sprake.

Zijn hierover nog vragen? Neem dan vooral vrijblijvend contact met mij op.

drs. R.W.M. te Kaat
0314 – 369 111
06- 11 27 44 85
r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media