Maak je keuze

Aandachtspunten als u woont in Duitsland en werkt in Nederland

22 mrt 2016

Als u in Duitsland woont en in Nederland werkt, kan dit fiscaal voordelig voor u zijn. Wel moet er rekening worden gehouden met verschillende aandachtspunten. Hieronder zal ik op een aantal met name fiscale aspecten ingaan waarmee een inwoner van Duitsland te maken krijgt als hij of zij in Nederland gaat werken. Uitgangspunt is daarbij een reguliere arbeidsovereenkomst (geen detachering) met een Nederlandse werkgever en de stand van de wetgeving in 2016. De aandachtspunten zijn met name signalerend en zeker niet uitputtend bedoeld.

Aftrek van hypotheekrente

Tot 1 januari 2015 was het mogelijk de hypotheekrente inzake de lening aangegaan voor de Duitse eigen woning, in de Nederlandse aangifte in aftrek te brengen. Er moest dan wel sprake zijn van enig Nederlands inkomen. Deze aftrekmogelijkheid betekende in voorkomende gevallen een flink fiscaal voordeel.

Vanaf 1 januari 2015 is de aftrek van hypotheekrente in de Nederlandse aangifte alleen nog mogelijk als de betreffende persoon kan worden aangemerkt als kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Dit is een in Duitsland woonachtige belastingplichtige die ten minste 90% van zijn inkomen vanuit Nederland geniet.

Overigens kunnen naast de hypotheekrente ook andere bedragen in aftrek worden gebracht, mits Duitsland daarvoor niet al aftrek verleent. Het kan daarbij gaan om de aftrek van alimentatie, zorgkosten, giften etc.

NB: ook als in de jaren vóór 2015 geen Nederlandse aangifte is gedaan kan nog aangifte gedaan worden, mits er nog geen vijf jaren verstreken zijn.

Sociale zekerheid

Als u full time in Nederland werkt, bent u voor de sociale verzekeringen niet langer meer verzekerd in Duitsland, maar in Nederland. Dit is alleen anders als u nog ten minste 25% van uw werktijd in Duitsland blijft werken (bijvoorbeeld “thuiswerken”). In dat geval blijft u verzekerd in Duitsland.

Als sprake is van Nederlandse sociale verzekeringsplicht, moet een Nederlandse zorgverzekering worden afgesloten.  Nederland kent geen onderscheid tussen wettelijk  verzekerden en particulier verzekerden, de basisverzekering is voor een ieder gelijk.

Ook wordt er in Duitsland niet langer Altersrente opgebouwd maar bouwt u Nederlandse AOW op. Deze oudedagsvoorzieningen lijken op elkaar maar zijn zeker niet gelijk aan elkaar.

Er bestaat recht op Nederlandse toeslagen! Afhankelijk van de situatie en het inkomen bestaat recht op huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Het recht op Duits Kindergeld en Elterngeld vervalt (mogelijk deels).

Er dienen Nederlandse sociale verzekeringspremies door werknemer en werkgever te worden betaald, onder andere vanwege arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, pensioen en ziekte.

Nederlands recht

Op de Nederlandse arbeidsovereenkomst is in beginsel Nederlands recht van toepassing. Mogelijk is ook een Nederlandse CAO van toepassing. Pensioenopbouw bij de werkgever is in Nederland  gebruikelijk. Ook het toekennen van vakantiegeld is normaliter standaard.

Nederlands belastingrecht

Het Nederlands belastingrecht is van toepassing. Er wordt Nederlandse loonbelasting ingehouden. Nederland kent geen aanvullende heffing, zoals in Duitsland wel het geval is met de Solidaritätszuschlag en de Kirchensteuer.

Er bestaat recht op toepassing van de Nederlandse heffingskortingen. Deze komen in mindering op de verschuldigde loon- danwel inkomstenbelasting. Zo is er de algemene heffingskorting (maximaal

€ 2.242), de arbeidskorting (maximaal € 3.103), de inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal € 2.769), de werkbonus (maximaal € 1.119) en de jonggehandicaptenkorting (€ 719). Als een belastingplichtige zelf onvoldoende Nederlandse belastingen betaalt voor verrekening van de kortingen, wordt de korting uitbetaald als de partner wel voldoende Nederlandse belastingen betaalt en deze partner ook kwalificeert als  buitenlands belastingplichtige.

Auto

Als de Nederlandse werkgever een auto van de zaak ter beschikking stelt waarmee ook privé mag worden gereden, is hierop de Nederlandse bijtelling van toepassing, tenzij u de auto 500 kilometer of minder privé gebruikt en dat ook kunt aantonen. De bijtelling is afhankelijk van de Co2 uitstoot van de betreffende auto en loopt van 4% tot 25% (van de Nederlandse cataloguswaarde inclusief btw en BPM). Woon-werkverkeer wordt voor de loon- en inkomstenbelasting als zakelijk aangemerkt, Nederland kent geen aanvullende heffing vanwege woon-werkverkeer. De Nederlandse cataloguswaarde is veelal aanzienlijk hoger  dan de vergelijkbare Duitse cataloguswaarde.

Conclusie

Het werken in Nederland kan fiscaal voordeel met zich meebrengen, maar kan ook zeker nadelige gevolgen hebben. Belangrijk is echter dat eerst nagedacht wordt over de persoonlijke relevante aspecten om later niet tegen allerlei nadelige gevolgen aan te lopen.

Als u hierover nog vragen heeft, of als u geadviseerd wilt worden over een specifiek onderwerp, dan kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn. Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

drs. R.W.M. te Kaat
0314-369111
06 – 11274485
r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl


Delen via Social Media